Szybkie postępowanie administracyjne

Sebastian Wawruch        17 września 2017        Komentarze (0)

„Gdy się człowiek spieszy to się diabeł cieszy”

Motto jest oczywiście trochę ironiczne. Wszyscy przecież wiemy, że szybkie postępowanie administracyjne często pozostaje w sferze marzeń. Dzisiaj będzie zatem o nowych instytucjach sprzyjających szybkości postępowania.

W urzędach prowadzących postępowanie administracyjne czasami pokutuje przekonanie, że „przecież mamy 30 dni na załatwienie sprawy” a jak zdziwionego Pana Franka lub zdziwioną Panią Lusię informuję, że przecież termin kodeksowy brzmi przede wszystkim – „niezwłocznie” to nagle bywa zdziwienie, bo przecież gdy się człowiek spieszy to się diabeł cieszy…

Ustawodawca podjął zatem energiczne działania. Niezwłoczność ma stać się jeszcze bardziej niezwłoczna. Szybkie postępowanie administracyjne nieco bardziej prawdopodobne.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziła kilka rozwiązań, dzięki którym załatwienie sprawy w urzędzie stanie się łatwiejsze i szybsze. Przyspieszenie ma być możliwe dzięki m.in. ponagleniu, zrzeczeniu się odwołania oraz milczącemu załatwieniu sprawy. Nowością jest również możliwość żądania wydania przez organ II instancji decyzji rozstrzygającej sprawę zamiast decyzji kasatoryjnej. Decyzja kasatoryjna to decyzja przekazująca sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji).

Szybkie postępowanie administracyjne – ponaglenie

Obowiązkiem urzędu (organu administracji) jest załatwienie sprawy niezwłocznie czyli bez zbędnej zwłoki. Ustawodawca przewidział  maksymalne terminy załatwienia sprawy przez urzędy. Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż miesiąc od wszczęcia postępowania. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania. Na postawie poprzednich przepisów Kodeksu stronie przysługiwało jedynie zażalenie do organu wyższego stopnia w sytuacji niezałatwienia sprawy w terminie lub przewlekłości. Nowelizacja wprowadziła instytucję ponaglenia. Przysługuje ono w przypadku niezałatwienia sprawy w określonym prawem terminie lub w sytuacji gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (tj. przewlekłość).

W sytuacji, gdy organ przekroczy terminy do załatwiania sprawy lub postępowanie jest prowadzone w sposób opieszały strona może, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, wnieść ponaglenie do organu wyższego stopnia. Jeśli nie ma organu wyższego stopnia to do tego, który prowadzi postępowanie.

Ponaglenie wymaga uzasadnienia. Musimy wyjaśnić dlaczego uważamy, że urząd zbyt długo prowadzi nasze postępowanie lub jest bezczynny.

Ustawodawca nałożył na organ pewne obowiązki w związku z instytucją ponaglenia. Wśród nich jest zawiadomienie strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, wskazanie nowego terminu oraz pouczenie strony o możliwości wniesienia ponaglenia. Organ ma obowiązek w terminie siedmiu dni na ustosunkowanie się do ponaglenia i taki sam termin na jego  rozpatrzenie.

Szybkie postępowanie administracyjne – opcjonalny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

W przypadku decyzji wydawanych w I instancji np. przez ministrów lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest odpowiednikiem odwołania, które przysługuje od decyzji tej kategorii zgodnie z przepisami Kodeksu.

Z dniem wejścia nowelizacji, aby mieć możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję ministra lub SKO nie jest wymagane złożenie ww. wniosku.

Co to oznacza dla strony postępowania czyli dla szarego człowieka? Istnieją dwie drogi zaskarżenia.

Po pierwsze: bazując na już istniejących regulacjach kodeksu w przypadku np. decyzji wydanej przez ministra lub SKO, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji strona może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i dopiero po otrzymaniu decyzji rozstrzygającej dla złożonego wniosku, zaskarżyć decyzję do sądu.

Po drugie: w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji strona może zaskarżyć decyzję do sądu, bez konieczności składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w drodze sprzeciwu.

Po wniesieniu sprzeciwu są dwie możliwości zakończenia postępowania.

Po pierwsze: sąd uwzględniając sprzeciw uchyli decyzję kasatoryjną i bez przekazywania jej do ponownego rozpatrzenia organ II instancji będzie musiał rozstrzygnąć sprawę.

Po drugie: Jeżeli sąd oddali sprzeciw, można w terminie  30 dni od dnia doręczenia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, za jego pośrednictwem wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna wymaga  jej sporządzenia przez adwokata lub radce prawnego. Termin rozpatrzenia skargi wynosi 30 dni od jej wpływu.

O kolejnych nowych instytucjach wspomagających szybkie postępowanie administracyjne wkrótce.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: