Nowelizacja KPA – rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony

Sebastian Wawruch        18 czerwca 2017        Komentarze (0)

W ostatnim wpisie opisując cele nowelizacji KPA w 2017 r. napisałem, że jednym z tych celów jest wytworzenie bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli.

Złośliwy chochlik postawił mi wtedy przed oczami scenę z „Samych swoich”: „Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie”. Choć może od czasów zasiedlania Ziem Odzyskanych coś się u nas zmieniło :).

Zdaniem jednak Ministerstwa Rozwoju: działania administracji są bardziej efektywne, jeśli organy zachęcają strony do aktywności, budując atmosferę partnerstwa i poszanowania słusznych interesów stron. Nowelizacja KPA powinna ułatwić budowanie takich relacji.

Partnerstwo

Do kodeksowych rozwiązań mających zbudować partnerskie relacje zaliczyć można:

  • mediację w postępowaniu administracyjnym,
  •  nowe zasady ogólne – rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść strony, pewności prawa, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania stron
  • obowiązek informowania o niespełnionych przesłankach zanim wydana
    zostanie decyzja odmowna.

Dzisiaj chciałbym przekazać Państwu trochę informacji o nowych zasadach ogólnych kształtujących partnerskie relacje administracji i obywateli.

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony

Pierwsza nowa zasada – zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony – została uregulowana w art. 7a KPA.

W postępowaniach, których przedmiotem jest nałożenie obowiązku (np. kary administracyjnej) albo odebranie lub ograniczenie uprawnień (np. cofnięcie zezwolenia czy wywłaszczenie), niedające się usunąć wątpliwości, zarówno dotyczące prawa jak i faktów, powinny być rozstrzygane na korzyść strony.

Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że jeżeli obywatel wskazuje korzystną dla siebie wykładnię prawa lub gdy z innych źródeł (np. wyroków sądów) wynika, że na tle
określonego przepisu są poważne wątpliwości interpretacyjne – organ zawsze musi
rozważyć interpretację korzystną dla strony.  O ile jest możliwa więcej niż jedna poprawna wykładnia przepisu, a sprawa dotyczy obowiązku albo odebrania czy ograniczenia uprawnienia strony – należy przyjąć wykładnię korzystną dla strony.

Od tej reguły jest kilka wyjątków. Nie stosuje się jej w sprawach osobowych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy a także jeśli wymaga tego ważny interes publiczny. Zasada ta nie znajdzie także zastosowania w sprawach w których sprzeciwiają się temu sporne interesy innych stron postępowania lub interesy osób trzecich.

Zasada proporcjonalności

Drugim ciekawym novum jest wprowadzenie, wprost do regulacji kodeksowych, zasady proporcjonalności (art. 8 §  1 KPA).  W myśl tej zasady organ administracji wykonując swoje czynności, powinien dobierać środki, które są dla obywateli jak najmniej uciążliwe, proporcjonalne do celu postępowania. W praktyce zasada ta była już obecna w dotychczasowych regulacjach np. w dotychczasowych przepisach zakazujących żądania zaświadczeń na udowodnienie kwestii które znane są organowi z urzędu bądź możliwe do ustalenia na podstawie dostępnych mu rejestrów. Wprowadzenie tej zasady do art. 8 powinno w dalszym ciągu uczulić administrację na to aby zbytnio nie męczyła ludzi żądaniami, wezwaniami do osobistego stawiennictwa, które nie są niezbędnie konieczne dla rozstrzygnięcia sprawy. Oby tak było.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: