Nowelizacja KPA w 2017 roku

Sebastian Wawruch        07 maja 2017        Komentarze (0)

W urzędach (niektórych) pewne poruszenie, „aparat administracyjny” czyta, myśli i analizuje. Cóż jest tego powodem… ano działalność naszego ustawodawcy.

W dniu 7 kwietnia 2017 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.  Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP i zgodnie ze swoją treścią ma wejść w życie w dniu  1 czerwca 2017 r.

Jest to jedna ze znaczniejszych nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego od czasu jego uchwalenia czyli od 1960 roku, na dodatek wprowadzająca dość liczne nowe instytucje prawne do procedury administracyjnej.

Celem tej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań, które (jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy):

 1. pozwolą usprawnić postępowania administracyjne oraz skrócić czas ich trwania in. dzięki przyznaniu stronom możliwości decydowania w szerszym zakresie o realizacji ich prawa do pełnego, dwukrotnego rozpoznania sprawy w procedurze administracyjnej,
 2. zmniejszą ilość rozstrzygnięć kasatoryjnych, gdyż strona będzie mogła zapobiec przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, a dodatkowo – wprowadzona zostanie przyspieszona procedura, w której sąd administracyjny będzie mógł skontrolować prawidłowość decyzji kasatoryjnej,
 3. przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wprowadzenie zasad i szczegółowych regulacji pozwalających na efektywniejszą realizację zasady pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej (m.in. zasada przyjaznej interpretacji prawa i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony) oraz na wykorzystanie metod polubownego rozwiązywania kwestii spornych (mediacja).

Celom tym wypada przyklasnąć, szczególnie ważne, z perspektywy organów I instancji, w których działalności mam przyjemność uczestniczyć,  jest dostrzeżenie przez ustawodawcę problemu nadmiernej ilości decyzji kasatoryjnych.

W najbliższym czasie przybliżę Wam niektóre, co ciekawsze, rozwiązania przewidziane w nowelizacji. W tym miejscu chciałbym tylko hasłowo wskazać jaki będzie zakres zmian, a będzie ich naprawdę sporo.

Do najważniejszych zmian należą:

 1. zmiany dotyczące zasad ogólnych postępowania administracyjnego (art. 7a (nowa zasada – zasada przyjaznej interpretacji prawa ), art. 7b (nowa zasada – zasada współdziałania organów) 8 § 2 (nowa zasada – zasada nieodstępowania przez organ od ustalonej praktyki), 13 (rozbudowa zasady ugodowego załatwiania spraw o kwestie związane z mediacją), 15 i 16 § 3 k.p.a.);
 2. wprowadzenie instytucji ponaglenia i zmiany dotyczące zagadnienia bezczynności organu i przewlekłości postępowania (art. 36–38 k.p.a.);
 3. wprowadzenie instytucji wskazania niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.) – rozwiązanie całkowicie nowe, stanowiące jednak poszerzenie uprzednio istniejącej już zasady informowania stron – art. 9 k.p.a.;
 4. wprowadzenie nakazu rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a k.p.a.);
 5.  usprawnienie współdziałania organów (art. 106 § 6 i art. 106a k.p.a.);
 6. całkowicie nowa dla postępowania administracyjnego instytucja mediacji (dodano rozdział 5a  do Kodeksu);
 7. zmiany przy zawiadamianiu stron o decyzji administracyjnej lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów (art. 49-49b i 91 § 3 k.p.a.);
 8. nowa instytucja – milczące załatwienie sprawy (dodano rozdział 8a  do Kodeksu);
 9.   zmiany dotyczące postępowania odwoławczego (tu w szczególności zrzeczenie się prawa do odwołania art. 127a k.p.a.) ;
 10. nowy tryb postępowania – administracyjne postępowanie uproszczone (art. 35 § 3a, art. 163a–163f k.p.a.);
 11. wprowadzenie regulacji dotyczących administracyjnych kar pieniężnych (dodano nowy dział IVa do Kodeksu).

Jak widać – będzie się działo !

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: